PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis: Nora Dekere, vienotās reģistrācijas Nr. 11370.

Jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, var vērsties [email protected] vai telefoniski saskaņot tikšanās laiku.

Izmantojot Interneta veikala AVA Cosmetics pakalpojumus un veicot preču iegādi, Jūs piekrītat savu personu datu apstrādei un glabāšanai.

Datu apstrādes pārzinis  apņemas apstrādāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei, kā arī leģitīmo interešu nodrošināšanai. Pircēja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem, t.sk. Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Pircēja personas datu aizsardzībai un drošības nodrošināšanai no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes, tiek veikti nepieciešamie tehniskie un organizatoriskie pasākumi.

 

Personas datu apstrādes nolūki

Veicot Pasūtījumu, Interneta veikals apstrādā Pircēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu, pirkumu vēsturi. 

Lai  identificētu Pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, nodrošinātu preces piegādi un izpildītu citas no noslēgtā Līguma izrietošās saistības, tiek apstrādāts Pircēja vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese un norēķinu informācija.

Darījumu un Pircēja pieprasīto materiālu nosūtīšanai Pircējam, piemēram, veiktās reģistrācijas vai pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai sīkāku informāciju par preces piegādi, tiek apstrādāts Pircēja vārds, uzvārds un e-pasts.

Atbildot uz jautājumiem, kuri iesniegti aizpildot mājaslapas saziņas formu, telefoniski vai elektroniski sazinoties ar Interneta veikalu, tiek apstrādāti Pircēja brīvprātīgi sniegtie personas dati – vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese, kā arī cita sniegtā informācija. Šie personas dati tiek izmantoti tikai saziņai ar Pircēju atbilžu sniegšanai uz uzdotajiem jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem.

 

Personas datu nodošana

Pircēja iesniegtie personas dati var tikt nodoti  datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi Interneta veikala uzdevumā, piemēram, IT infrastruktūras izstrādātājam un uzturētājam, kurjerdienestiem u.c.  Minētie uzņēmumi aizsargā Pircēju personas datus un apstrādā tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem saskaņā ar likumu un sadarbības līgumu.

Pēc valsts un tiesībsargājošo institūciju pieprasījuma, Pircēja personas dati var tikt nodoti minētajām iestādēm, kā arī izmantoti Noras Dekeres likumisko juridisko interešu aizstāvībai.

 

Pircēja tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem, Pircējam ir tiesības:

1)     piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;

2)     pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

3)    dzēst savu personas datus, izņemot gadījumus, kad likums mums pieprasa saglabāt datus;

4)     atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;

5)     ierobežot savu datu apstrādi -  tiesības pieprasīt, lai Interneta veikals īslaicīgi vai pavisam pārtrauc apstrādāt visus Pircēja personas datus;

6)     vērsties Datu valsts inspekcijā.

 

Pircējs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

rakstveidā, iesniedzot datu apstrādes pārziņa juridiskajā adresē Brīvības ielā 7-22, Jēkabpilī, LV-5201, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

iesūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieprasījumu uz epastu [email protected] .

 

Interneta veikals var veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā. Pircējs ir atbildīgs par iepazīšanos ar aktuālo Privātuma politiku.

Privātuma politika izstrādāta 2020. gada 21.jūlijā.

0
 .